Home Mengasah Spiritual Mencerdaskan Intelektual: PEDOMAN TRANSLITERASI

2012/05/17

PEDOMAN TRANSLITERASI


PEDOMAN TRANSLITERASI PRIBADI
(Oleh: Zulkifli, S.Pd.I)

y
ي
k
ك
dh
ض
d
د
a
ا
ā
a panjang
l
ل
th
ط
dz
ذ
b
ب
ū
u panjang
m
م
zh
ظ
r
ر
t
ت
ī
i panjang
n
ن
ع
z
ز
ts
ث
double
tasydid
w
و
gh
غ
s
س
j
ج
al-
ال قمرية
h
هـ
f
ف
sy
ش
h
ح
al-
ال شمسية
`
ء
q
ق
sh
ص
kh
خ

No comments:

Post a Comment